صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۰۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۹۰۱
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم 1400/06/30 1,151,891 1,150,830 1,150,830 0 0 1,239,895 0 82,636 1,157,259 1,331,808,059,424
2 اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم 1400/06/29 1,156,732 1,155,677 1,155,677 0 0 1,239,895 0 82,636 1,157,259 1,337,417,195,376
3 اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم 1400/06/28 1,160,615 1,159,558 1,159,558 0 0 1,239,895 0 82,636 1,157,259 1,341,908,875,468
4 اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم 1400/06/27 1,166,921 1,165,848 1,165,848 0 0 1,239,895 0 82,636 1,157,259 1,349,187,708,752
5 اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم 1400/06/26 1,177,713 1,176,641 1,176,641 0 0 1,239,895 0 82,636 1,157,259 1,361,678,848,587
6 اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم 1400/06/25 1,177,697 1,176,625 1,176,625 0 0 1,239,895 0 82,636 1,157,259 1,361,660,389,564
7 اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم 1400/06/24 1,177,681 1,176,610 1,176,610 0 0 1,239,895 0 82,636 1,157,259 1,361,642,051,099
8 اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم 1400/06/23 1,184,220 1,183,138 1,183,138 0 0 1,239,895 0 82,636 1,157,259 1,369,196,572,395
9 اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم 1400/06/22 1,175,267 1,174,166 1,174,166 0 0 1,239,895 0 82,636 1,157,259 1,358,814,563,444
10 اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم 1400/06/21 1,194,499 1,193,388 1,193,388 0 0 1,239,895 0 82,636 1,157,259 1,381,058,825,396
11 اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم 1400/06/20 1,217,960 1,216,856 1,216,856 0 0 1,239,895 0 82,636 1,157,259 1,408,217,664,536
12 اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم 1400/06/19 1,217,309 1,216,206 1,216,206 0 0 1,239,895 0 82,636 1,157,259 1,407,465,304,780
13 اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم 1400/06/18 1,217,291 1,216,189 1,216,189 0 0 1,239,895 0 82,636 1,157,259 1,407,445,558,762
14 اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم 1400/06/17 1,217,275 1,216,172 1,216,172 0 0 1,239,895 0 82,636 1,157,259 1,407,425,936,721
15 اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم 1400/06/16 1,220,349 1,219,236 1,219,236 0 0 1,239,895 0 82,636 1,157,259 1,410,971,692,370
16 اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم 1400/06/15 1,234,298 1,233,170 1,233,170 0 0 1,239,895 0 82,636 1,157,259 1,427,097,447,877
17 اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم 1400/06/14 1,231,158 1,230,022 1,230,022 0 0 1,239,895 0 82,636 1,157,259 1,423,453,778,956
18 اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم 1400/06/13 1,237,442 1,236,399 1,236,399 0 0 1,239,895 0 82,636 1,157,259 1,430,834,271,730
19 اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم 1400/06/12 1,222,867 1,221,840 1,221,840 0 0 1,239,895 0 82,636 1,157,259 1,413,985,198,181
20 اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم 1400/06/11 1,222,858 1,221,831 1,221,831 0 0 1,239,895 0 82,636 1,157,259 1,413,974,734,405