صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۰۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۹۰۱
مجامع صندوق
ردیف توضیحات دانلود تاریخ
۱ ثبت صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۲۴ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم نزد سازمان(تغییر صاحبان امضاء مجاز) دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۶/۰۹
۲ روزنامه کثیر الانتشار مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ صندوق سرمایه گذاری کوشا الگوریتم (افزودن اوراق اجاره شرکت سرمایه گذاری خوارزمی به اوراق بهادار موضوع بازارگردانی صندوق-امیدنامه ای) دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۵/۱۸
۳ تصمیمات مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۱ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم (افزودن اوراق اجاره شرکت سرمایه گذاری خوارزمی به اوراق بهادار موضوع بازارگردانی صندوق-امیدنامه ای) دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۵/۱۶
۴ اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۱:۰۰ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۵/۱۳
۵ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۱:۰۰(افزودن اوراق اجاره شرکت سرمایه گذاری خوارزمی به اوراق بهادار موضوع بازارگردانی صندوق-امیدنامه ای) دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۵/۱۲
۶ روزنامه کثیرالانتشار مجامع مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۸ و ۱۴۰۰/۰۳/۱۷ صندوق سرمایه گذاری کوشا الگوریتم (تغییر زمان ارایه گزارش حسابرس-اساسنامه ای/ تغییر حق الزحمه حسابرس-امیدنامه ای) دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۳/۲۹
۷ ثبت صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۸ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم نزد سازمان (تغییر زمان ارایه گزارش حسابرسی-اساسنامه ای) دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۳/۲۶
۸ ثبت صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۷ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم نزد سازمان (تغییر حق الزحمه حسابرس- امیدنامه ای) دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۳/۲۵
۹ تصمیمات مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۷ ساعت ۱۱:۳۰ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم(تغییر حق الزحمه حسابرس-امیدنامه ای) دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۳/۱۷
۱۰ اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۷ ساعت ۱۱:۳۰ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۳/۱۷
۱۱ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۷ ساعت ۱۱:۳۰(تغییر حق الزحمه حسابرس-امیدنامه ای) دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۳/۰۹
۱۲ تصمیمات مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۸ ساعت ۱۱:۳۰ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم(تغییر زمان ارایه گزارش حسابرسی-اساسنامه ای) دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۳/۰۹
۱۳ اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۸ ساعت ۱۱:۳۰ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۳/۰۸
۱۴ روزنامه کثیر الانتشار مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۷ صندوق سرمایه گذاری کوشا الگوریتم (تغییر پارامترهای بازارگردانی نماد کاما - امیدنامه ای) دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۳/۰۱
۱۵ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۸ ساعت ۱۱:۳۰(تغییر زمان ارایه گزارش حسابرسی-اساسنامه ای) دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۲/۲۹
۱۶ تصمیمات مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۷ ساعت ۱۳:۰۰ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم(تغییر پارامترهای بازارگردانی نماد کاما - امیدنامه ای) دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۲/۲۸
۱۷ اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۷ ساعت ۱۳:۰۰ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۲/۲۷
۱۸ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۷ رأس ساعت ۱۳:۰۰ (تغییر پارامترهای بازارگردانی نماد کاما - امیدنامه ای) دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۲/۲۷
۱۹ روزنامه کثیر الانتشار مجمع مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ صندوق سرمایه گذاری کوشا الگوریتم (تغییر صاحبان امضاء مجاز) دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۱/۱۶
۲۰ روزنامه کثیر الانتشار مجمع مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ ساعت ۱۰:۰۰ (حذف نماد وپسا-امیدنامه ای) دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۲/۲۷
۲۱ تصمیمات مجمع مورخ ۹۹/۱۲/۲۵ ساعت ۱۰:۰۰ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم(حذف نماد وپسا -امیدنامه ای) دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۲/۲۷
۲۲ اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ ساعت ۱۰:۰۰ دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۲/۲۵
۲۳ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ رأس ساعت ۱۰:۰۰ (حذف وپسا - امیدنامه ای) دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۲/۲۴
۲۴ ثبت صورتجلسه مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم نزد سازمان(تغییر صاحبان امضاء مجاز) دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۱/۲۹
۲۵ روزنامه کثیر الانتشار مجمع مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۰ ساعت ۱۰:۰۰ (حذف نماد مفاخر-امیدنامه ای) دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۱/۲۶
۲۶ تصمیمات مجمع مورخ ۹۹/۱۱/۲۰ ساعت ۱۰:۰۰ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم(حذف نماد مفاخر-امیدنامه ای) دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۱/۲۱
۲۷ اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۰ ساعت ۱۰:۰۰ دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۱/۲۰
۲۸ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۰ رأس ساعت ۱۰:۰۰ (حذف مفاخر - امیدنامه ای) دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۱/۱۹
۲۹ روزنامه کثیر الانتشار مجمع مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۲ ساعت ۱۱:۰۰ (تغییر پارامتر و حذف برخی از نمادها-امیدنامه ای) دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۱/۱۴
۳۰ تصمیمات مجمع مورخ ۹۹/۱۱/۱۲ ساعت ۱۱:۰۰ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم(تغییر پارامتر و حذف برخی از نمادها-امیدنامه ای) دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۱/۱۳
۳۱ اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۲ ساعت ۱۱:۰۰ دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۱/۱۲
۳۲ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم روز یک شنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۲ رأس ساعت ۱۱:۰۰ (تغییر پارامتر و حذف برخی از نمادها-امیدنامه ای) دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۱/۱۱
۳۳ نامه سازمان مبنی بر تغییر مدیر سرمایه گذاری صندوق کوشا الگوریتم دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۹/۲۳
۳۴ روزنامه کثیر الانتشار مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۴ ساعت ۱۱:۰۰ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۹/۱۸
۳۵ نامه سازمان مبنی بر ثبت صورتجلسه مجمع سال مالی مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۴ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۹/۱۷
۳۶ روزنامه کثیر الانتشار مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۴ ساعت ۱۲:۰۰ (اصلاحی) دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۹/۱۲
۳۷ تصمیمات مجمع مورخ ۹۹/۰۹/۰۴ ساعت ۱۲:۰۰ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم (اصلاحی) دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۹/۱۱
۳۸ تصمیمات مجمع سالیانه مورخ ۹۹/۰۹/۰۴ ساعت ۱۱:۰۰ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۹/۱۱
۳۹ روزنامه کثیر الانتشار مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۴ ساعت ۱۲:۰۰ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۹/۱۰
۴۰ تصمیمات مجمع مورخ ۹۹/۰۹/۰۴ ساعت ۱۲:۰۰ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۹/۰۹
۴۱ اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۴ ساعت ۱۲:۰۰ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۹/۰۴
۴۲ اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۴ ساعت۱۱:۰۰ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۹/۰۴
۴۳ روزنامه کثیر الانتشار مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۸ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۹/۰۳
۴۴ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۴رأس ساعت ۱۲:۰۰ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۹/۰۲
۴۵ اصلاحيه تصميمات مجمع مورخ ۹۹/۰۸/۲۸ ساعت ۱۱:۰۰ صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني کوشا الگوريتم دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۹/۰۲
۴۶ تصمیمات مجمع مورخ ۹۹/۰۸/۲۸ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۹/۰۱
۴۷ اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۸ ساعت ۱۱:۰۰ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۸/۲۸
۴۸ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۸ رأس ساعت ۱۱:۰۰ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۸/۲۷
۴۹ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۴ رأس ساعت ۱۱:۰۰ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۸/۲۴
۵۰ نامه سازمان مبنی بر ثبت صورتجلسه مجمع روز ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۸/۰۶
۵۱ روزنامه کثیر الانتشار مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۲۹ و ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۸/۰۶
۵۲ روزنامه کثیر الانتشار مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۲۴(افزودن نماد وسرمد به اوراق موضوع بازارگردانی صندوق) دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۸/۰۳
۵۳ تصمیمات مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ صندوق سرمایه گذاری کوشا الگوریتم ساعت ۱۱:۰۰ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۸/۰۳
۵۴ اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ ساعت ۱۱:۰۰ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۸/۰۳
۵۵ تصمیمات مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۲۹ صندوق سرمایه گذاری کوشا الگوریتم ساعت۱۶:۰۰ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۷/۳۰
۵۶ اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۲۹ ساعت ۱۶:۰۰ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۷/۲۹
۵۷ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني کوشا الگوریتم روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۲۹ راس ساعت ۱۶:۰۰ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۷/۲۹
۵۸ اصلاح موضوعات دستور جلسه مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ ساعت ۱۱:۰۰ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۷/۲۷
۵۹ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني کوشا الگوریتم روز شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ راس ساعت ۱۱:۰۰ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۷/۲۱
۶۰ صورتجلسه مجمع مورخ ۹۹/۰۷/۰۹ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۷/۱۳
۶۱ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني کوشا الگوریتم روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۹ راس ساعت ۱۶:۰۰ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۷/۰۹
۶۲ اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۹ ساعت ۱۶:۰۰ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۷/۰۹
۶۳ روزنامه کثیر الانتشار مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۴(افزودن نماد ارزش به اوراق موضوع بازارگردانی صندوق) دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۴/۳۰
۶۴ نامه سازمان مبنی بر ثبت صورتجلسه مجمع روز ۱۳۹۹/۰۴/۱۴ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۴/۲۸
۶۵ صورتجلسه مجمع مورخ ۹۹/۰۴/۱۴ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۴/۲۱
۶۶ اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۴ ساعت ۱۰:۰۰ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۴/۱۴
۶۷ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني کوشا الگوریتم روز شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۴ راس ساعت ۱۰:۰۰ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۴/۰۳
۶۸ روزنامه کثیر الانتشار مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۲۷(اصلاح ماده ۵۴ اساسنامه) دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۲/۲۳
۶۹ روزنامه کثیر الانتشار مجمع مورخ ۱۳۹۸.۱۰.۱۵ تصویب صورت مالی صندوق دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۲/۲۰
۷۰ روزنامه کثیر الانتشار مجمع مورخ ۱۳۹۸.۱۰.۱۵ تغییر نام صندوق دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۲/۲۰
۷۱ صورتجلسه مجمع مورخ ۹۹.۰۱.۲۷ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۲/۰۳
۷۲ اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ساعت ۱۰:۰۰ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۱/۲۷
۷۳ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني کوشا الگوریتم روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۲۷ راس ساعت ۱۰:۰۰ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۱/۱۷
۷۴ روزنامه کثیر الانتشار مجمع مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۵(افزایش حق الزحمه حسابرس، اضافه شدن نماد دارا و تغییرات بند ۱۲)) دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۰/۲۹
۷۵ تصمیمات مجمع روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۵ساعت ۱۴:۳۰ به همراه نامه سازمان دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۰/۲۵
۷۶ تصمیمات مجمع روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۵ساعت ۱۴:۰۰ به همراه نامه سازمان دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۰/۲۵
۷۷ تصمیمات مجمع روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۵ساعت ۱۵:۰۰ به همراه نامه سازمان دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۰/۲۵
۷۸ تصمیمات مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني آينده نگر توسعه سينا روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۵ساعت ۱۵:۰۰ دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۰/۱۸
۷۹ تصمیمات مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني آينده نگر توسعه سينا روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۵ساعت ۱۴:۳۰ دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۰/۱۸
۸۰ تصمیمات مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني آينده نگر توسعه سينا روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۵ساعت ۱۴:۰۰ دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۰/۱۸
۸۱ اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۵ساعت ۱۴:۰۰ دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۰/۱۵
۸۲ اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۵ساعت ۱۵:۰۰ دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۰/۱۵
۸۳ اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۵ساعت ۱۴:۳۰ دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۰/۱۵
۸۴ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني آينده نگر توسعه سينا روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۵ راس ساعت ۱۵:۰۰ دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۰/۰۴
۸۵ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني آينده نگر توسعه سينا روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۵ راس ساعت ۱۴:۳۰ دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۰/۰۳
۸۶ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني آينده نگر توسعه سينا روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۵ راس ساعت ۱۴:۰۰ دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۰/۰۳
۸۷ روزنامه کثیر الانتشار مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۲۵(تغییر تغییر ماده ۵ اساسنامه) دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۹/۲۵
۸۸ روزنامه کثیر الانتشار مجمع مورخ ۱۳۹۸.۰۵.۰۵ تغییر ماده ۱۳ اساسنامه دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۹/۲۵
۸۹ روزنامه کثیر الانتشار مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۷(تغییر امیدنامه براساس محاسبه NAV جداگانه)) دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۶/۲۷
۹۰ صورتجلسه مجمع صندوق مورخ ۹۸.۰۶.۱۷ ساعت ۱۱ به همراه نامه سازمان(تغییر امیدنامه صندوق) دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۶/۲۵
۹۱ صورتجلسه مجمع صندوق مورخ ۹۸.۰۶.۱۷ ساعت ۱۰ به همراه نامه سازمان(تغییر سال مالی) دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۶/۲۵
۹۲ اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۷ ساعت ۱۱:۰۰ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۶/۱۷
۹۳ اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۷ ساعت ۱۰:۰۰ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۶/۱۷
۹۴ آگهی دعوت به مجمع صندوق روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۷ راس ساعت ۱۱:۰۰ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۶/۱۳
۹۵ آگهی دعوت به مجمع صندوق روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۷ راس ساعت ۱۰:۰۰ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۶/۱۳
۹۶ روزنامه کثیر الانتشار مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۰۵ و ۱۳۹۸/۰۱/۲۸(تغییرات امیدنامه و اساسنامه) دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۵/۱۵
۹۷ صورتجلسه مجمع صندوق مورخ ۹۸.۰۵.۰۵ ساعت ۱۰:۰۰ به همراه نامه سازمان(تغییر بند۲-۲-۱ و ۷-۱، افزایش هزینه برگزاری مجامع) دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۵/۱۳
۹۸ صورتجلسه مجمع صندوق مورخ ۹۸.۰۵.۰۵ ساعت ۹:۰۰ به همراه نامه سازمان(تغییر ماده ۱۳ اساسنامه) دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۵/۱۳
۹۹ اسامی حاضرین در مجمع صندوق مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۰۵ راس ساعت ۱۰:۰۰ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۵/۰۵
۱۰۰ اسامی حاضرین در مجمع صندوق مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۰۵ راس ساعت ۹:۰۰ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۵/۰۵
۱۰۱ صورتجلسه مجمع ۹۸.۰۴.۱۵ صندوق به همراه نامه سازمان(افزایش حق الزحمه حسابرس) دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۴/۲۲
۱۰۲ اسامی حاضرین در مجمع روز شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۵ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۴/۱۵
۱۰۳ صورتجلسه مجمع ۹۸.۰۱.۲۸ صندوق به همراه نامه سازمان(تغییر آدرس) دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۴/۱۲
۱۰۴ صورتجلسه مجمع ۹۸.۰۱.۲۸ صندوق به همراه نامه سازمان(تغییر متولی) دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۴/۱۲
۱۰۵ آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگردان آينده نگر توسعه سينا روز شنبه مورخ ۹۸/۰۴/۱۵ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۴/۰۵
۱۰۶ صورتجلسه مجمع مورخ ۹۸.۰۳.۲۹ صندوق به همراه نامه سازمان دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۴/۰۳
۱۰۷ اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان آینده نگر توسعه سینا مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۳/۲۹
۱۰۸ صورتجلسه مجمع ۹۸.۰۲.۲۸ صندوق به همراه نامه سازمان دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۳/۱۸
۱۰۹ صورتجلسه مجمع صندوق اختصاصی بازارگردان آینده نگر توسعه سینا مورخ ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ به همراه نامه سازمان دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۳/۰۴
۱۱۰ تصميمات مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگردان آينده نگر توسعه سينا مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۸ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۲/۲۹
۱۱۱ اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آینده نگر توسعه سینا مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۸ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۲/۲۸
۱۱۲ صورتجلسه مجمع ۹۸.۰۱.۱۹ صندوق به همراه نامه سازمان دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۲/۲۴
۱۱۳ مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان آینده نگر توسعه سینا رأس ساعت ۱۴ روز شنبه ۱۳۹۸/۰۲/۲۸ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۲/۱۷
۱۱۴ صورتجلسه مجمع ۹۸.۰۱.۲۸ صندوق به همراه نامه سازمان دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۲/۱۶
۱۱۵ اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان آینده نگر توسعه سینا مورخ ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۱۴:۳۰ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۱/۲۸
۱۱۶ اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان آینده نگر توسعه سینا مورخ ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۱۴ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۱/۲۸
۱۱۷ مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان آینده نگر توسعه سینا رأس ساعت ۱۴ روز دوشنبه ۱۳۹۷/۰۱/۱۹ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۱/۲۱
۱۱۸ اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان آینده نگر توسعه سینا مورخ ۱۳۹۸/۰۱/۱۹ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۱/۱۹
۱۱۹ مجمع صندوق بازارگردان اختصاصی آینده نگر توسعه سینا رأس ساعت ۱۵ روز چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۷/۰۴ دریافت خبر ۱۳۹۷/۱۱/۰۱
۱۲۰ اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتازحاضر در مجمع ۱۳۹۷/۰۷/۰۴ دریافت خبر ۱۳۹۷/۱۱/۰۱
۱۲۱ مجمع صندوق بازارگردان اختصاصی آینده نگر توسعه سینا رأس ساعت ۱۵ روز یکشنبه ۱۳۹۷/۰۹/۱۸ دریافت خبر ۱۳۹۷/۱۰/۰۸
۱۲۲ اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتازحاضر در مجمع ۱۳۹۷/۰۹/۱۸ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۹/۱۸
۱۲۳ مجمع صندوق بازارگردان اختصاصی آینده نگر توسعه سینا رأس ساعت ۱۴ روز یکشنبه ۱۳۹۷/۰۲/۲۵ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۴/۰۹
۱۲۴ اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتازحاضر در مجمع صندوق روز یکشنبه ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۱/۳۰
۱۲۵ مجمع صندوق بازارگردان اختصاصی آینده نگر توسعه سینا راس ساعت ۱۵ روز یکشنبه ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۱/۱۷
۱۲۶ صورت جلسه مجمع در خصوص تغییرات در هزینه های صندوق به همراه نامه سازمان دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۴/۱۰
۱۲۷ صورت جلسه مجمع سالیانه صندوق به همراه نامه سازمان و لیست حاضرین دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۴/۱۰
۱۲۸ مجمع موسس صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان آینده نگر توسعه سینا دریافت خبر ۱۳۹۵/۱۱/۱۶