صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۰۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۹۰۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱ ۱۴۰۰/۰۶/۳۰ ۰ ۰ % ۲۱۶,۲۰۴ ۱۲ % ۰ ۰ % ۴۱,۰۷۹ ۲.۲۸ % ۹۶۴,۵۷۶ ۰.۷۷ % ۵۸۰,۰۴۵ ۳۲.۱۹ % ۹۵۰,۶۴۸ ۵۲.۷۶ %
۲ ۱۴۰۰/۰۶/۲۹ ۰ ۰ % ۲۱۶,۱۰۶ ۱۲.۰۳ % ۰ ۰ % ۴۱,۲۲۴ ۲.۲۹ % ۹۶۳,۵۸۶ ۰.۷۷ % ۵۷۵,۶۲۶ ۳۲.۰۴ % ۹۴۹,۶۶۳ ۵۲.۸۶ %
۳ ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ۰ ۰ % ۲۱۶,۳۱۰ ۱۱.۹۹ % ۰ ۰ % ۴۳,۶۷۰ ۲.۴۲ % ۹۶۸,۲۰۷ ۰.۷۷ % ۵۷۵,۸۹۶ ۳۱.۹۲ % ۹۵۴,۲۸۹ ۵۲.۹ %
۴ ۱۴۰۰/۰۶/۲۷ ۰ ۰ % ۲۲۵,۲۵۰ ۱۲.۴۵ % ۰ ۰ % ۳۹,۷۷۵ ۲.۲ % ۹۶۴,۰۴۶ ۰.۷۷ % ۵۸۰,۳۸۸ ۳۲.۰۸ % ۹۵۰,۱۳۳ ۵۲.۵۱ %
۵ ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ۰ ۰ % ۲۲۵,۱۴۸ ۱۲.۵۵ % ۰ ۰ % ۲۴,۴۰۶ ۱.۳۶ % ۹۶۶,۴۵۸ ۰.۷۸ % ۵۷۷,۹۵۷ ۳۲.۲۲ % ۹۵۲,۵۵۰ ۵۳.۱ %
۶ ۱۴۰۰/۰۶/۲۵ ۰ ۰ % ۲۲۵,۰۴۷ ۱۲.۵۵ % ۰ ۰ % ۲۴,۴۰۶ ۱.۳۶ % ۹۶۶,۴۵۲ ۰.۷۷ % ۵۷۷,۹۵۷ ۳۲.۲۲ % ۹۵۲,۵۵۰ ۵۳.۱ %
۷ ۱۴۰۰/۰۶/۲۴ ۰ ۰ % ۲۲۴,۹۴۵ ۱۲.۵۴ % ۰ ۰ % ۲۴,۴۰۶ ۱.۳۶ % ۹۶۶,۴۴۷ ۰.۷۷ % ۵۷۷,۹۵۷ ۳۲.۲۲ % ۹۵۲,۵۵۰ ۵۳.۱ %
۸ ۱۴۰۰/۰۶/۲۳ ۰ ۰ % ۲۲۴,۸۴۴ ۱۲.۴۱ % ۰ ۰ % ۳۴,۷۳۶ ۱.۹۲ % ۹۶۵,۱۵۸ ۰.۷۷ % ۵۸۷,۲۲۷ ۳۲.۴۱ % ۹۵۱,۲۶۶ ۵۲.۵ %
۹ ۱۴۰۰/۰۶/۲۲ ۰ ۰ % ۲۲۹,۰۵۱ ۱۲.۳۷ % ۰ ۰ % ۵۹,۰۰۲ ۳.۱۹ % ۹۶۷,۰۴۷ ۰.۷۵ % ۵۹۶,۳۱۹ ۳۲.۲۱ % ۹۵۳,۱۶۰ ۵۱.۴۸ %
۱۰ ۱۴۰۰/۰۶/۲۱ ۰ ۰ % ۲۳۱,۸۵۲ ۱۲.۴۴ % ۰ ۰ % ۵۹,۲۱۰ ۳.۱۸ % ۹۷۱,۷۱۵ ۰.۷۴ % ۶۰۰,۷۵۰ ۳۲.۲۴ % ۹۵۷,۸۳۴ ۵۱.۴ %