صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۰۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۹۰۱
لیست خبرها
ردیف توضیحات تاریخ
1 ثبت صورتجلسه مجمع مورخ 1400/05/24 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم نزد سازمان(تغییر صاحبان امضاء مجاز) ۱۴۰۰/۰۶/۰۹
2 روزنامه کثیر الانتشار مجمع مورخ 1400/05/13 صندوق سرمایه گذاری کوشا الگوریتم (افزودن اوراق اجاره شرکت سرمایه گذاری خوارزمی به اوراق بهادار موضوع بازارگردانی صندوق-امیدنامه ای) ۱۴۰۰/۰۵/۱۸
3 تصمیمات مجمع مورخ 1400/05/13 ساعت 11 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم (افزودن اوراق اجاره شرکت سرمایه گذاری خوارزمی به اوراق بهادار موضوع بازارگردانی صندوق-امیدنامه ای) ۱۴۰۰/۰۵/۱۶
4 اسامی حاضرین در مجمع مورخ 1400/05/13 ساعت 11:00 ۱۴۰۰/۰۵/۱۳
5 آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم روز چهارشنبه مورخ 1400/05/13 ساعت 11:00(افزودن اوراق اجاره شرکت سرمایه گذاری خوارزمی به اوراق بهادار موضوع بازارگردانی صندوق-امیدنامه ای) ۱۴۰۰/۰۵/۱۲
6 روزنامه کثیرالانتشار مجامع مورخ 1400/03/08 و 1400/03/17 صندوق سرمایه گذاری کوشا الگوریتم (تغییر زمان ارایه گزارش حسابرس-اساسنامه ای/ تغییر حق الزحمه حسابرس-امیدنامه ای) ۱۴۰۰/۰۳/۲۹
7 ثبت صورتجلسه مجمع مورخ 1400/03/08 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم نزد سازمان (تغییر زمان ارایه گزارش حسابرسی-اساسنامه ای) ۱۴۰۰/۰۳/۲۶
8 ثبت صورتجلسه مجمع مورخ 1400/03/17 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم نزد سازمان (تغییر حق الزحمه حسابرس- امیدنامه ای) ۱۴۰۰/۰۳/۲۵
9 تصمیمات مجمع مورخ 1400/03/17 ساعت 11:30 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم(تغییر حق الزحمه حسابرس-امیدنامه ای) ۱۴۰۰/۰۳/۱۷
10 اسامی حاضرین در مجمع مورخ 1400/03/17 ساعت 11:30 ۱۴۰۰/۰۳/۱۷
سایز صفحه