صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۰۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۹۰۱
امیدنامه صندوق
امیدنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۳۹۸/۱۰/۱۸ OmidName امیدنامه
تغییرات امیدنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۴۰۰/۰۵/۱۹ متن کامل امیدنامه پس از ثبت صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ (افزودن اوراق اجاره شرکت سرمایه گذاری خوارزمی به اوراق بهادار موضوع بازارگردانی صندوق-امیدنامه ای) تغییرات امیدنامه
۱۴۰۰/۰۵/۱۸ روزنامه کثیر الانتشار مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ صندوق سرمایه گذاری کوشا الگوریتم (افزودن اوراق اجاره شرکت سرمایه گذاری خوارزمی به اوراق بهادار موضوع بازارگردانی صندوق-امیدنامه ای) تغییرات امیدنامه
۱۴۰۰/۰۵/۱۶ تصمیمات مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۱:۰۰ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم(افزودن اوراق اجاره شرکت سرمایه گذاری خوارزمی به اوراق بهادار موضوع بازارگردانی صندوق-امیدنامه ای) تغییرات امیدنامه
۱۴۰۰/۰۳/۲۹ متن کامل امیدنامه پس از ثبت صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۷ (تغییر حق الزحمه حسابرس - امیدنامه ای) تغییرات امیدنامه
۱۴۰۰/۰۳/۲۹ روزنامه کثیر الانتشار مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۷ صندوق سرمایه گذاری کوشا الگوریتم (تغییر حق الزحمه حسابرس - امیدنامه ای) تغییرات امیدنامه
۱۴۰۰/۰۳/۲۵ ثبت صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۷ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم نزد سازمان (تغییر حق الزحمه حسابرس- امیدنامه ای) تغییرات امیدنامه
۱۴۰۰/۰۳/۱۷ تصمیمات مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۷ ساعت ۱۱:۳۰ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم(تغییر حق الزحمه حسابرس-امیدنامه ای) تغییرات امیدنامه
۱۴۰۰/۰۳/۰۱ متن کامل امیدنامه پس از ثبت صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۷ساعت ۱۳:۰۰ (تغییر پارامترهای بازارگردانی نماد کاما - امیدنامه ای) تغییرات امیدنامه
۱۴۰۰/۰۳/۰۱ روزنامه کثیر الانتشار مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۷ صندوق سرمایه گذاری کوشا الگوریتم (تغییر پارامترهای بازارگردانی نماد کاما - امیدنامه ای) تغییرات امیدنامه
۱۴۰۰/۰۲/۲۸ تصمیمات مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۷ ساعت ۱۳:۰۰ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم(تغییر پارامترهای بازارگردانی نماد کاما - امیدنامه ای) تغییرات امیدنامه
۱۳۹۹/۱۲/۲۷ متن کامل امیدنامه پس از ثبت صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ساعت ۱۰:۰۰ (حذف نماد وپسا-امیدنامه ای) تغییرات امیدنامه
۱۳۹۹/۱۱/۲۶ متن کامل امیدنامه پس از ثبت صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۰ ساعت ۱۰:۰۰ (حذف نماد مفاخر-امیدنامه ای) تغییرات امیدنامه
۱۳۹۹/۱۱/۲۶ روزنامه کثیر الانتشار مجمع مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۰ ساعت ۱۰:۰۰ (حذف نماد مفاخر-امیدنامه ای) تغییرات امیدنامه
۱۳۹۹/۱۱/۲۱ تصمیمات مجمع مورخ ۹۹/۱۱/۲۰ساعت ۱۰:۰۰(حذف نماد مفاخر-امیدنامه ای) تغییرات امیدنامه
۱۳۹۹/۱۱/۱۴ متن کامل امیدنامه پس از ثبت صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۲ ساعت ۱۱:۰۰ (تغییر پارامتر و حذف برخی از نمادها-امیدنامه ای) تغییرات امیدنامه
۱۳۹۹/۱۱/۱۴ روزنامه کثیر الانتشار مجمع مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۲ ساعت ۱۱:۰۰ (تغییر پارامتر و حذف برخی از نمادها-امیدنامه ای) تغییرات امیدنامه
۱۳۹۹/۱۱/۱۳ تصمیمات مجمع مورخ ۹۹/۱۱/۱۲ ساعت ۱۱:۰۰(تغییر پارامتر و حذف برخی از نمادها-امیدنامه ای) تغییرات امیدنامه
۱۳۹۹/۰۹/۱۲ متن کامل امیدنامه پس از ثبت صورتجلسه مجامع موخ ۹۹/۰۸/۲۸و ۹۹/۰۹/۰۴ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۹/۰۹/۱۲ روزنامه کثیرالانتشار مجمع مورخ ۹۹/۰۹/۰۴ ساعت ۱۲:۰۰ (اصلاحی) تغییرات امیدنامه
۱۳۹۹/۰۹/۱۱ تصمیمات مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۴ ساعت ۱۲:۰۰ (اصلاحی) تغییرات امیدنامه
۱۳۹۹/۰۹/۱۰ روزنامه کثیرالانتشار مجمع مورخ ۹۹/۰۹/۰۴ ساعت ۱۲:۰۰ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۹/۰۹/۱۰ صورتجلسه مجمع مورخ ۹۹/۰۹/۰۴ ساعت ۱۲:۰۰ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۹/۰۹/۱۰ روزنامه کثیرالانتشار مجمع مورخ ۹۹/۰۸/۲۸ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۹/۰۹/۱۰ صورتجلسه مجمع مورخ ۹۹/۰۸/۲۸ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۹/۰۸/۰۶ متن کامل امیدنامه پس از ثبت صورتجلسه مجامع موخ ۹۹/۰۷/۲۹ و ۹۹/۰۸/۰۳ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۹/۰۷/۲۲ متن کامل امیدنامه پس از افزودن نماد "وسرمد" به نمادهای قابل بازارگردانی صندوق تغییرات امیدنامه
۱۳۹۹/۰۵/۰۴ متن کامل امیدنامه پس از افزودن نماد ارزش به نمادهای قابل بازارگردانی صندوق تغییرات امیدنامه
۱۳۹۸/۱۱/۲۹ متن کامل امیدنامه پس از تغییر نام صندوق تغییرات امیدنامه
۱۳۹۸/۱۱/۰۲ متن کامل امیدنامه مطابق آخرین تغییرات تغییرات امیدنامه
۱۳۹۸/۱۰/۲۵ تغییر حق الزحمه حسابرس و تغییر بندهای ۲-۲-۱ ، ۷-۱ و ۱۲ امیدنامه تغییرات امیدنامه
۱۳۹۸/۰۶/۲۵ تغییر امیدنامه با قابلیت بازارگردانی جداگانه تغییرات امیدنامه
۱۳۹۸/۰۵/۱۳ تغییر بند ۲-۲-۱ و ۷-۱ امیدنامه و افزایش هزینه برگزاری مجامع تغییرات امیدنامه
۱۳۹۸/۰۴/۲۲ افزایش حق الزحمه حسابرس تغییرات امیدنامه
۱۳۹۸/۰۴/۱۲ تغییر متولی صندوق تغییرات امیدنامه
۱۳۹۸/۰۴/۱۲ تغییر محل اقامتگاه قانونی صندوق تغییرات امیدنامه
۱۳۹۸/۰۴/۰۳ اصلاح تعهدات بازارگردانی شرکت توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی تغییرات امیدنامه
۱۳۹۸/۰۳/۱۳ حذف سقف هزینه های حق پذیرش و عضویت در کانون تغییرات امیدنامه
۱۳۹۸/۰۳/۰۱ تغییر کارمزد متولی تغییرات امیدنامه
۱۳۹۷/۱۱/۱۵ تغییرات امیدنامه تغییرات امیدنامه
۱۳۹۷/۰۷/۱۷ تغییرات امیدنامه تغییرات امیدنامه